Bậc chịu lửa

 Bậc chịu lửa của công trình được quy định trong QCVN 03:2012/BXD phụ thuộc cấp công trình

Bậc chịu lửa của công trình ảnh hưởng đến một số cấu tạo của kết cấu như chiều dày lớp bảo vệ bê tông và kích thước tối thiểu của cấu kiện theo QCVN 06:2021/BXD phụ lục F


Nhận xét